Условия за ползване

Условия за използване на уебсайт https://www.tatyana-kozareva.com/

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Татяна Козарева, по-долу наричана за краткост Автор, от една страна и потребителите, които посещават интернет страницата/уебсайта https://tatyana-kozareva.com/, наричани по-долу за краткост Потребители, от друга страна.

Татяна Козарева, с адрес Габрово, имейл адрес [email protected] , телефон 0877174557

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Татяна Козарева и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от нея, като уреждат отношенията между Автора и всеки един от потребителите на сайта.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Автора.

С приемането на Общите условия, Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Татяна Козарева договор.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – https://tatyana-kozareva.com/ и всички негови подстраници.

Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Стока – движима материална вещ.

Договор за продажба – договор, по силата, на който Авторът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

  1. Предоставяни услуги

На Сайта, Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Автора стоки.

Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Автора за предлаганите стоки.

2.1. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Автора.

2.2. При липса на наличност от дадена стока Автора си запазва правото да откаже поръчката.

2.3. След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на Автора, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

2.4. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката, чрез интерфейса на сайта.

2.5. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

3. Авторът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

4. Цени

Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на Автора, към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

5. Авторът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

6. Отстъпки

6.1. Авторът може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство.

6.2. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

7. Плащане

Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности.

8. Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

9. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

10. Авторът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Автора.

11. Отказ от договора и замяна

Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Автора за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

12. Авторът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

13. За упражняване правото на отказ, Авторът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път, чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Авторът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

14. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Автора или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

15. При връщане стоката трябва да е в  оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

16. Авторът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

17. В случай, че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стокaта, без да уведоми Автора за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

18. Когато във връзка с изпълнението по договора, Авторът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, то Авторът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

19. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай, че предмет на същия са стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.

20. Авторът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

Като в случай, че Потребителят е направил плащане по договора с банкова карта и е упражнил правото си на отказ от договора, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 7 работни дни.

21. Гаранции и рекламации

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

22. Авторът не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.

23. Авторът не носи отговорност за естественото износване на стоките.

24. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставката на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

25. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато:

1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

2. несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя.

26. При предявяване на рекламацията, потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

27. Рекламацията се подава  писмено на  посочения имейл, или поща подадена до адреса на Автора.

 28. Авторът представя на сайта си  достъп до формуляр за рекламация.

29. При предявяване на рекламация, потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

30. При подаване на рекламацията, потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията.

31. Авторът поддържа регистър на предявените рекламации.

32. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

33. Когато Авторът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра.

34. Авторът при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

1. ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

2. привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

35. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума

2. намаляване на цената.

36. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Авторът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

37. Авторът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя, чрез извършване на ремонт или някакъв вид корекция върху една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията ок ми, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

38. Интелектуална собственост

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Автора (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Автора или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Автора, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

39. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Автора, същият има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

40. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Авторът.

41. Авторът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

42. Авторът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Същият има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

43. Прекратяване и разваляне на договора

Авторът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Автора или прекратяване поддържането на уебсайта му.

44. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

45. Писмената форма на договора се счита за спазена, с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. Подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

46. Спасителна клауза

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да  доведе до недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

47. Изменение на общите условия

Авторът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия, в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

48. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Автора, в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

49. В случай, че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

50. Приложимо право

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Всяко произведение се нуждае от определено време за съхнене. Не се транспортират и предават на клиента картини, които не са изсъхнали достатъчно, за да могат да бъдат опаковани и предадени на куриер.

КОНТАКТИ

Габрово

Tелефон 0877174557

Email [email protected]

magnifier