Връщане

Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Автора за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

Авторът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора. Формуляр можете да изтеглите от ТУК.

За упражняване правото на отказ, Авторът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път, чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Авторът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Автора или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

Авторът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

В случай, че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стокaта, без да уведоми Автора за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Когато във връзка с изпълнението по договора, Авторът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, то Авторът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Потребителят няма право да се откаже от договора в случай, че предмет на същия са стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.

Авторът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

Като в случай, че Потребителят е направил плащане по договора с банкова карта и е упражнил правото си на отказ от договора, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 7 работни дни.

magnifier